Schedule

Day (10am to 7pm)

SUNDAY MONDAYTUESDAY WEDNESDAYTHURSDAY FRIDAY SATURDAY
GigiGigiSherryGigiSummerGigiMichelle
KittySummerKittyTracyKittySaraCandy
SaraMichelleSaraSherryCandySummerSummer
TianaSherryMichelleSummerMichelleKittyLexis
TracyCandyCandyCandySaraJessicaTiana
-SaraTracy

Michelle


SherryCherry
-